Ko zna – zna! Uzmite individualni kredit do 35.000 evra

Individualni kredit do 35.000 evra bez hipoteke i sa povlašćenom kamatnom stopom.

Ko može da se prijavi za kredit?

Svi zaposleni u državnim institucijama, javnim preduzećima, privatnom sektoru i klijenti sa prihodima od izdavanja pod zakup.

– Za zaposlene u državnim institucijama i javnim preduzećima maksimalni rok dospeća je do 120 meseci.

– Za zaposlene u privatnom sektoru i klijente sa prihodima od izdavanja pod zakup, maksimalni rok dospeća je do 84 meseci.

– Svi zaposleni u državnim institucijama i javnim preduzećima i zaposleni u privatnom sektoru sa primanjima preko 700 evra, BRZ individualni kredit do 10.000 evra, bez sadužnika, bez žiranta i bez hipoteke.

Šta vam je potrebno da biste podneli zahtev?

– Da primate zaradu preko TEB Banke ili donesete potvrdu od poslodavca da će vaša zarada biti prebačena u TEB Banku.

Potrebna dokumenta za prijavu:

– Važeća lična isprava (lična karta, pasoš ili vozačka dozvola)

– Račun za komunalne usluge (za struju, vodu, odnošenje otpada ili telefon) koji dokazuje vašu adresu (ne stariji od 6 meseci)

– Važeći ugovor o radu

– Izvod stanja iz banke (za poslednjih 6 meseci)

 

Dodatna dokumenta koja mogu biti zatražena shodno vrednosti kredita:

– Dokaz o dodatnim porodičnim prihodima

– Za sadužnika: lična karta / ugovor o radu / izvod iz banke (za poslednjih 6 meseci)

– Za žiranta: lična karta / ugovor o radu / izvod iz banke (za poslednjih 6 meseci)

– Za hipoteku: Posedovni list i kopija plana (ne stariji od 6 meseci)

– Saobraćajna dozvola (vozilo ne sme biti starije od 12 godina)

PRIMER OBRAČUNA KREDITA

 

Iznos finansiranja po osnovu kredita 35.000€

Godišnja kamatna stopa za prvu godinu počev od: 5,16%

Godišnja kamatna stopa posle prve godine počev od: 5,16 % + EURIBOR

Administrativni troškovi 0,50 %

Rok dospeća kredita do 120 meseci

* Efektivna kamatna stopa za prvu godinu počev od: 5,40%

*Efektivna kamatna stopa posle prve godine ne može se izračunati zbog toga što je vrednost Euribora promenljiva.

EURIBOR je skraćenica za Međubankarsku ponuđenu stopu u evrima (Euro Interbank Offered Rate) i odnosi se na kamtnu stopu zasnovanu na ponudi i tražnji novca na evropskom tržištu i na dnevnim kvotama koje šalju najveće evropske banke. Kad klijenti uzimaju kredit sa varijabilnom kamatnom stopom vezanom za Euribor, moraju uzeti u obzir moguće promene Euribora, koje TEB Banka primenjuje svakih šest meseci u toku trajanja kredita.

 

Varijabilna kamata – referentna stopa EURIBOR-a koja se dnevno ažurira tokom perioda utvrđenog u Intervalu promena u Posebnim uslovima kredita. Ako u budućnosti prestane objavljivanje EURIBOR-a, koristiće se sukcesorna referentna stopa koju utvrdi ovlašćeni administrator EURIBOR-a.

 

Ponuda važi do 30.09.2023. godine.

 

Za više informacije obratite se Centru za pozive na broj 038 230 000, Preko Fejsbuka /mesindžera (TEB Sh.A), ili Instagrama (TEB Sh.A).

 

TEB Banka za svet u pokretu!