Okvir Za Uzbunjivanje

Whistleblowing referent for TEB A.D.: Službenik zadužen za uzbunjivanje u TEB Banci A.D.:

Whistleblowing@teb-kos.com

+383 38 230 000 | 5521/5182

(upozoravamo vas da se telefonski razgovor snima. Ako se niko ne javlja, na raspolaganju je govorna pošta).

Banka TEB A.D. OKVIR ZA UZBUNJIVANJE

Grupacija BNP PARIBAS posvećena je striktnom poštovanju zakona i propisa i primeni pravila utvrđenih u Kodeksu ponašanja za Grupaciju.

Okvir za uzbunjivanje u BNP Paribas je pod nadležnošću Službe za zakonsku usklađenost  Banci TEB A.D. Preko e-adrese za uzbunjivanje, bivši zaposleni, stranke i saugovarači (npr. dobavljači i klijenti) mogu da prijave informacije o nekom krivičnom delu ili prekršaju, o pretnji ili šteti po javni interes, o nekom kršenju zakona ili pokušaju prikrivanja kršenja važećih i obavezujućih zakonskih odedbi (zakona, podzakonskih akata, itd.) ili kršenje Kodeksa ponašanja za Grupaciju.

Što se tiče uzbunjivačkih alarmiranja koje prijave klijenti putem okvira za uzbunjivanje, treba imati u vidu sledeće:

  • Neke uzbunjivačke informacije neće biti prihvatljive (npr. uzbunjivanje kojim se traži povraćaj novca) koje treba uputiti na proces pritužbi klijenata.
  • U nekim situacijama, isto alarmiranje od strane nekog klijenta može se prijaviti kako u postupku uzbunjivanja tako i u postupku pritužbi klijenata. U takvim situacijama, upit i odgovor klijentu moraju biti obrađeni u procesu koji odabere klijent.
  • Osim u posebnim ograničenim situacijama, načelno nema nikakvog razloga da klijent koristi okvir uzbunjivanja umesto procesa pritužbi klijenata.

Uzbunjivačke prijave obrađuju nezavisni stručnjaci (referenti), poštujući poverljivost i u skladu sa važećim propisima.

Uzbunjivačima se daje zaštita od rizika od odmazde koja je predviđena važećim propisima.

Svaka zloupotreba sistema uzbunjivanja može lice koje je izvršilo prijavu izložiti disciplinskim sankcijama ili krivičnom gonjenju.

Potvrđujem da sam pročitao i razumeo informacije u vezi sa okvirom uzbunjivanja u Banci TEB A.D., s tim da će se zaštita ličnih podataka tretirati u skladu sa važećim zakonima.

TEB Banka za svet u pokretu!