Investo me TEB! Kredi deri në 200,000€ me kushte preferenciale

Banka TEB ka për qëllim mbështetjen e biznesve në zgjerimin e kapaciteteve të tyre nëpërmjet të investimeve dhe zhvillimin e aktivitetit të biznesit.

Kush mund të aplikoj për kredi?
Të gjitha bizneset e vogla dhe të mesme që operojnë në Republikën e Kosovës.

Përfitimet e kampanjës
• Shuma e kredisë duke filluar nga 10,000 EUR
• Shpenzimet administrative: 0.50%
• Maturiteti maksimal i kredisë: 84 muaj
• Norma vjetore e interesit duke filluar nga 5.88%
• Norma efektive e interesit duke filluar nga 6.19%

Çka ju nevojitet për të aplikuar?
• Dokument identifikues valid (Letërnjoftim, Pasaportë ose Patent shofer)
• Dokumentet e biznesit tuaj

Dokumentet shtesë që mund të kërkohen në bazë të vlerës së kredisë:
• Bashkëhuamarrës
• Garantues
• Hipotekë: Fleta poseduese dhe kopja e planit (jo më e vjetër se 6 muaj)
• Libreza e veturës (vetura nuk duhet të jetë më e vjetër se 12 vite)

Shembull i kredisë:
Vlera e kredisë: 200,000€
Kësti i kredisë (viti i parë): 999€
Kësti pas vitit të parë: 3,300€
Total interesi i paguar: 49,530.02€
Shpenzimet administrative: 1,000€
Total shuma e kredisë: 250,530.02€

Për më shumë informata ju lutem kontaktoni Qendrën e Thirrjeve në numrin 038 230 000, Facebook/messenger (TEB Sh.A), Instagram (TEB Sh.A).

TEB bankë për një botë në lëvizje!