Kredi biznesi për gratë ndërmarrëse

    *Me rëndësi: Për pranim të aplikacionit, të gjitha fushat janë të domosdoshme dhe duhet të plotësohen.

    Ju garantoni që të gjitha informatat që i jepni janë të sakta, të fundit e të plota dhe se keni të drejtë të na i jepni ato, duke përfshirë edhe pëlqimin. Nëpërmjet klikimit/shtypjes së hapësirës (përdorimi i të dhënave personale në regjistër të kredive CRK) ju garantoni se i gjithë informacioni që keni dhënë është i saktë dhe i plotë. Në të njejtën kohë pajtoheni dhe jepni pëlqimin paraprak që të dhënat e grumbulluara nga ana e TEB Sh.A., janë dhënë pa presion dhe me vullnetin e mirë, të procesohen konform qëllimit që janë grumbulluar, duke ju referuar dispozitave ligjore në fuqi (Ligji për mbrojtjen e të dhënave personale Nr. 06/L-082, rregullatives evropiane GDPR) dhe rregullores së BQK- së për regjistrin e Kredive, nenit 6.2. të kenë qasje në dokumentacionet (raportet) në regjistër të kredive pranë BQK-së. Dhënia e pëlqimit nuk paragjykon përgjigje pozitive dhe nuk nënkupton lidhjen e marrëveshjes së kredisë. Në bazë të ligjit Nr.06/L-082 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, mund t’i drejtohet kontrolluesit të të dhënave/personit të autorizuar të bankës TEB Sh.A., informatat kontraktuese të të cilit mund të gjenden në web faqen zyrtare të bankës TEB Sh.A. (www.teb-kos.com), lidhur me të drejtën për qasje, revokim të pëlqimit, transkriptim, kopjim, plotësim, korrigjim, bllokim dhe asgjësim të të dhënave personale