Ke nevojë për kredi? Punë e kryer! Kredi individuale deri në 20,000€

16 Nëntor, 2022

VEÇ VET! Pa bashkëhuamarrës, pa garantues, pa hipotekë dhe maturitet deri në 84 muaj.

Kush mund të aplikoj për kredi?

Të gjithë pagëmarrësit e institucioneve shtetërore, kompanive publike, sektorit privat dhe klinetët me të hyra nga qeraja.

 • Të gjithë pagëmarrësit e institucioneve shtetërore, kompanive publike dhe sektorit privat me të hyra mbi 700€ kredi deri në 20,000€ VEÇ VET.
 • Për pagëmarrësit e institucioneve shtetërore, kompanive publike dhe sektorit privat maturiteti maksimal është 84 muaj.

Çka ju nevojitet për të aplikuar?

Të merrni pagën përmes Bankës TEB apo të sjellni konfirmimin nga punëdhënësi/ja që paga juaj do të transferohet në TEB.

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

 • Dokument identifikues valid (Letërnjoftim, Pasaportë ose Patent shofer)
 • Faturë komunale (e energjisë elektrike, ujësjellësit, mbeturinave apo
 • telefonit) që dëshmon adresën tuaj (jo më e vjetër se 6 muaj)
 • Kontratë e punës valide
 • Gjendja e bankës (6 muajt e fundit)

Dokumente shtesë që mund të kërkohen në bazë të vlerës së kredisë:

 • Dëshmia mbi të hyrat familjare shtesë
 • Bashkëhuamarrës/e: ID / Kontratë pune / Gjendja e bankës (6 muajt e fundit)
 • Garantues/e: ID / Kontratë pune / Gjendja e bankës (6 muajt e fundit)
 • Hipotekë: Fleta poseduese dhe kopja e planit (jo më e vjetër se 6 muaj)
 • Libreza e veturës (vetura nuk duhet të jetë më e vjetër se 12 vite)

Kampanja është valide deri më 28.02.2023.

Për më shumë informata ju lutem kontaktoni Qendrën e Thirrjeve në numrin 038 230 000, Facebook /messenger (TEB Sh.A), Instagram (TEB Sh.A).

TEB, Bankë për një botë në lëvizje!